ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Emisie CO2 podľa rôznych sektorov

Niektorí ekoaktivisti tvrdia, že pri výrobe biopalív sa vyprodukuje viac skleníkových plynov než pri fosílnych palivách. Väčšina štúdií dokazuje, že práve úspora skleníkových plynov viedla k zintenzívneniu podpory výroby biopalív. Zdrojom emisií je v prvom rade doprava vo veľkých mestských aglomeráciách, a nie priemysel. Európsky sektor dopravy má v porovnaní nasledujúcom porovnaní najhorší dopad na emisie skleníkových plynov:


Emisie CO2 podľa rôznych sektorov – zdroj: ePure.org

 

Cyklus obnoviteľného bioetanolu

Zvyšovanie využitia obnoviteľného bioetanolu znamená čistejší vzduch a menej emisií skleníkových plynov. Emisie vypúšťajú aj motory, ktoré bežia na bioetanol, no keďže bioetanol sa vyrába z plodín, ktoré oxid uhličitý absorbujú, jeho používanie skleníkové plyny do atmosféry nepridáva, len ich svojím spôsobom recykluje.


Cyklus obnoviteľného bioetanolu – zdroj: ePure.org

Úspora emisií pri biopalivách

Pri niektorých druhoch biopalív existuje až 95% úspora emisií oproti konvenčným fosílnym palivám a v Európe produkovaný bioetanol v plnej miere spĺňa náročné environmentálne kritériá.

Typické hodnoty týchto úspor sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Biopalivo a spôsob jeho výroby Typické úspory emisií skleníkových  plynov Štandardné  úspory emisií skleníkových  plynov
Etanol z cukrovej repy 61% 52%
Etanol z pšenice (procesné palivo zemný plyn) 53% 47%
Etanol z pšenice (procesné palivo slama) 69% 69%
Etanol z kukurice 56% 49%
Etanol z cukrovej trstiny 71% 71%
Bionafta z repkového semena 45% 38%
Bionafta zo slnečnice 58% 51%
Bionafta zo sóje 40% 31%
Bionafta z palmového oleja 36% 19%
Hydrogenovaný rastlinný olej z repkového oleja 51% 47%
Hydrogenovaný rastlinný slnečnicový olej 65% 62%
Čistý rastlinný olej z repkového semena 58% 57%
Bioplyn 84% 81%

Zdroj: Príloha smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2009/28/ES

 

Energetický obsah biopalív

Z pohľadu vlastností je zaujímavý energetický obsah biopalív, ktorý je v porovnaní s fosílnymi palivami o niečo menší, a teda logicky vedie k vyššej spotrebe biopalív.

Palivo Energetický obsah v hmotnostnej jednotke (MJ/kg) Energetický obsah v objemovej jednotke (MJ/l)
Bioetanol 27 21
Bionafta 37 33
Rastlinný olej 37 34
Bioplyn 50 -
Benzín 43 32
Motorová nafta 43 36

Zdroj: Príloha smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2009/28/ES

 

Emisie skleníkových plynov dvoch generácií

Hovorí sa, že biopalivá druhej generácie ušetria viac skleníkových plynov ako poľnohospodárske plodiny.

Faktom však je, že je veľmi málo spojitosti medzi plodinami alebo technológiou a úsporami skleníkových plynov. Ako vidno z nasledujúceho grafu, palivá na báze poľnohospodárskych plodín môžu byť rovnako dobré ako palivá na báze celulózy. Dôležitým bodom je využitie vedľajších produktov.

Emisie skleníkových plynov I. a II. generácie biopalív


Zdroj: Emisie skleníkových plynov v rozličných systémoch produkcie biopalív, vypočítané podľa Renewable Energy a ISO štandardov; What you are not told about biofuels, Swedish Bioenergy Association